Zápis ze schůze sekce


Soutěž o nejlepšího psa roku 2018

soutěž sekce

16.5.2019

Podle informace od vedoucí sekce nebyl v letošním roce pro malý zájem majitelů vyhlášen Nejkrásnější pes roku v žádné vypsané kategorii (v plemeni  Portugalský vodní pes). Je to velká škoda, věřím , že v roce příštím už bude zájem větší a vítězové budou opět vyhlášeni. 

Zápis ze schůze sekce Vodní psi, španělé a kooikerhondje Brno 2.2.2019


1 | S t r á n k a

Zápis ze schůze sekce Vodní psi, španělé a kooikerhondje

2. 2. 2019 Brno

 zahájení v 13:45 hodin

 ukončení schůze 15:45 hodin

 příloha č. 1 - prezenční listina

 příloha č. 2 - zprávy poradců chovu

 příloha č. 3 - tabulky - soutěže sekce

 příloha č. 4 - zápis ze setkání Kooikerhondje v ČR

 příloha č. 5 - genetické testy pro PVP

Přítomni dle prezenční listiny - 24 účastníků, z toho čtyři hosté (6 omluvených)

Program:

1. Zprávy poradců chovu 2. Soutěže sekce 3. Zpráva z podzimního setkání chovatelů a majitelů Kooikerhondje v ČR 4. Rezignace vedoucí sekce a volba nové vedoucí sekce 5. Setkání členů sekce ve Strážnici na Moravě 23. - 26. 5. 2019 6. Informace vedoucí sekce 7. Diskuse

 Ad 1. Zprávy poradců chovu

Za poradkyně chovu se omluvila paní Grešíková a paní Jersáková. Paní Janická a paní Markovičová přednesly přítomným informace o chovu daných plemen. V příloze č. 2 naleznete kompletní zprávy poradkyň chovu za uplynulý rok.

 Ad 3. Soutěže sekce

Také letos mohou členové naší sekce přihlásit své pejsky do soutěží a bojovat o krásné ceny a diplomy. Prosíme o zaslání a doplnění tabulek podle přílohy č. 3 tohoto zápisu na email kavanko@seznam.cz nejpozději do 31. 3. 2019 Slavnostní předání cen bude 4. 5. 2019 po Klubové výstavě KCHLS pořádané v Náměšti na Hané. Všichni účastníci dostanou zprávu o umístění emailem.

2 | S t r á n k a

 Ad 4. Odstoupení z funkce vedoucí sekce a volba nové vedoucí sekce

Paní Kamila Volfová podala k datu 2. února 2019 řádnou rezignaci na funkci vedoucí sekce poté, co

tuto funkci plnila od listopadu 2015. Členové sekce navrhli na tuto funkci paní Milenu Hlavicovou.

Změna se uskuteční až po odhlasování vedením KCHLS na Chovatelské radě, která se bude konat

letos v měsíci květnu, nebo červnu. Do této doby je paní Volfová stále vedoucí sekce.

NÁVRH HLASOVÁNÍ 1

Jako nová vedoucí sekce byla navržena paní Milena Hlavicová.

 PRO - 19, PROTI - 0, ZDRŽELO SE - 1

 Ad 5. Setkání členů sekce ve Strážnici na Moravě 23. - 26. 5. 2019

Setkání členů sekce se uskuteční i letos na Moravě v Penzionu Jana v Mlýnkách.

Termín setkání je 23. - 26. 5. 2019 a uvítáme mezi sebou tedy všechny majitele vodních psů,

španělů a kooikerhondjů v ČR.

 Ad 7. Informace vedoucí sekce

Vedoucí sekce Kamila Volfová informovala přítomné členy o novém genetickém testu pro plemeno

PVP. Early Onset PRA (EOPRA) - nemoc očí, do jejíhož testování se zapojili hlavně chovatelé v USA.

Toto onemocnění testuje laboratoř Optigen a jeho cena stojí 75 $ (plus náklady na odběr krve a

zaslání vzorku). Více o genetických onemocnění plemen PVP, popis, aktuální informace a ceny

naleznete v příloze č. 5 tohoto zápisu.

 Ad 8. Diskuse

 Jana Uriánková informovala přítomné členy o novince v chovu plemene barbet. U tohoto

plemene si nyní chovatele začínají psy testovat na PRA prcd - nemoc očí a testování této

genetické nemoci by rádi odhlasovali na další schůzi jako povinnou podmínku k uchovnění

barbetů v ČR.

 Poradkyně chovu pro plemeno PVP Lenka Markovičová informovala přítomné o uchovnění

PVP, který svou výškou v kohoutku převyšuje standard plemene. Chovnost mu byla uznána,

protože se jedná o importovaného jedince, nepříbuzného na ostatní PVP v ČR. Dále žádá o

včasné zasílání podkladů k vystavení krycích listů!

3 | S t r á n k a

Zapsala: Kamila Volfová

Skrutátorka: Šárka Baumrukrová

Kontrola zápisu: Iva Uriánková

Přílohy k zápisu:

Soutěž sekce pro rok 2018